životní prostředí

Životní prostředí

Stále pracujeme na udržitelném rozvoji našich prodejen, logistických center, procesů a technologií. Naše nároky na kvalitu a efektivitu dokážeme splnit pouze tehdy, pokud naše činnost bude ohleduplná k životnímu prostředí. Proto dbáme na ochranu ekosystémů, provozní management a standardy týkající se životního prostředí v celém dodavatelském řetězci. 

Naše standardy

Náš vliv na životní prostředí řešíme jak na úrovni našich vlastních procesů, tak i v úzké spolupráci s našimi dodavateli.

  • Sledujeme podmínky, za nichž jsou pěstovány rostliny, chovány hospodářská zvířata či získávány další suroviny a materiály
  • Nastavujeme efektivní logistiku a dopravu a snižujeme emise
  • Snažíme se předcházet vzniku odpadů, zodpovědně nakládáme s přebytky a odpady, včetně obalů (sběr, třídění, předávání k recyklaci)
  • Při modernizaci a výstavbě efektivně využíváme energii, vodu a použité materiály

ISO 50001

Při provozu našich prodejen, logistických center a centrály se spotřebuje ročně velké množství elektrické energie. Proto je pro nás šetrné zacházení s energiemi prioritou. Od roku 2017 jsme držiteli certifikace systému energetického managementu ISO 50001 pro všechny naše budovy.

LED osvětlení

Využití technologie LED umožňuje snížit spotřebu elektřiny. Tomu odpovídá i snížení nákladů a téměř poloviční množství produkovaných emisí CO2 ve srovnání s předchozím typem osvětlení. Další výhodou je delší životnost LED osvětlení a možnost další úspory energie díky automatickému řízení, např. pohybovým čidlům v zázemí. LED osvětlení používáme uvnitř prodejny i na parkovišti. Proto postupně instalujeme LED osvětlení ve všech našich prodejnách i logistických centrech. 

Využití odpadního tepla

Při výrobě chladu je zároveň produkováno odpadní teplo, které zpravidla není využito. V prodejnách nové generace využíváme toto teplo k vytápění prodejny. K tomu slouží i použitý software, který sleduje a řídí vytápění podle potřeby prodejny. Využíváme účinné zpětné získávání odpadního tepla z vybraných technologií tam, kde je zrovna potřeba.

Použití přírodních chladiv

Chladicí a mrazicí technologie v prodejně jsou jedním z nejvýznamnějších spotřebičů. S cílem snížit spotřebu energií a přírodních zdrojů proto používáme vpoužíváme ve vybraných chladicích systémech v prodejnách přírodní chladiva jako např. propan (R290). Tím snižujeme ekvivalent emisí CO2, a tím i tvorbu skleníkových plynů.

Lepší tepelně-izolační vlastnosti

Díky udržitelné výstavbě můžeme během následného provozu významně snížit spotřebu tepla na vytápěné prodejny.

Rychlonabíjecí stanice pro elektromobily

Energie z obnovitelných zdrojů je využívána i v případě rychlonabíjecích stanic pro elektromobily, které na parkovištích svých sedmi prodejen Lidl instaloval. Jde o prodejny Lidl v Praze v ulici K Barrandovu, Brně v ulici Pod Nemocnicí, Ostravě v ulici Sjízdná, Pardubicích v ulici Palackého, Hradci Králové v ulici Brněnská, Horoměřicích v ulici Suchdolská a Průhonicích v ulici Uhříněveská. Rychlonabíjecí stanice splňují tři mezinárodní normy nabíjení. Pro nabíjení stejnosměrným proudem vozidel vyrobených v Asii (CHAdeMO), vozidel vyrobených v Evropě (Combo 2) a standardní nabíjení střídavým proudem (Type 2 Standard). Tyto stanice jsou proto vhodné pro všechny typy elektromobilů dostupné na trhu. Nabíjení stejnosměrným proudem je novější technologie, která umožňuje nabití baterie z 0 na 80 % za pouhou půlhodinu. Navíc používání stanice je velmi jednoduché. Dobíjet si elekromobil je možné v průběhu otevírací doby prodejen, a to zdarma po dobu 60 minut.

Fotovoltaika

V roce 2019 jsme začali s instalací fotovoltaických systémů na střechách svých prodejen. V první vlně přibyly fotovoltaické panely na prodejnách Lidl v Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Mostě, Neratovicích, Průhonicích, Strakonicích, Zdibech a Zlíně. Vyrobená elektrická energie slouží pro vlastní spotřebu prodejen a pokryje zhruba 20 % jejich roční spotřeby.

Na střeše každé z osmi prodejen je instalován fotovoltaický systém o výkonu 99,9 kWp. Ve srovnání s velkými solárními elektrárnami, které jsou většinou stavěny na polích, nebudou v tomto případě fotovoltaické panely zabírat jinak využitelnou půdu a překážet v přírodě. K tomu nebudou zatěžovat distribuční síť, drtivé množství z vyrobené elektrické energie bude vzápětí spotřebováno.

Fotovoltaické systémy spadají do kategorie obnovitelných zdrojů energie. Přeměňují sluneční záření v čistou a ihned využitelnou elektrickou energii. Jejich provoz navíc neprodukuje žádné emise znečišťujících látek. Výstavba fotovoltaických systémů, která probíhala od čevence do srpna letošního roku, byla spolufinancována z evropských fondů.

Naším cílem je využívat takové moderní technologie, jež budou k životnímu prostředí co nejšetrnější, protože energetická náročnost je v našem logistickém a distribučním procesu velmi důležitým aspektem. V rámci modernizací našich logistických center proto například postupně měníme veškeré osvětlení za úsporné LED osvětlení. Dále plánujeme doplnění a obměnu chladicí technologie za novou, jež bude využívat ekologické chladivo.

 

Doprava

Co se logistiky jako takové týče, vytváříme pro naše dopravce takové podmínky, které jim pro chlazení návěsů umožňují využívat vždy nejmodernější typy agregátů. Při závozech mraženého nebo chlazeného zboží používáme termopříčky, díky kterým mrazíme resp. chladíme pouze nezbytně nutnou část návěsu, čímž šetříme pohonné hmoty potřebné pro agregát návěsu. Návěsy jsou vybavené PVC clonou, která zabraňuje úniku chlazeného vzduchu z prostoru návěsu po dobu nájezdu k rampě na nakládku nebo vykládku zboží. Všechny kamiony dopravující naše zboží splňují minimálně Euro 5 a výše.

  • Při přepravě efektivně využíváme celý prostor, naše kamiony tak jezdí maximálně naplnění. Průměrná vytíženost prostoru je 96,5 %

Podílíme se na systému třídění a recyklace obalových odpadů EKO-KOM

Využitelnost našich odpadů se snažíme maximalizovat. K recyklaci předáváme 86 % veškerého odpadu, který vyprodukujeme.  Obaly, které tvoří 64 % všech odpadů, předáváme k recyklaci ze 100 %. Zbylých 14 % všech odpadů, které nelze recyklovat, tvoří především směsný komunální odpad z odpadkových košů před prodejnami a v zázemí prodejen a logistických center. Největší podíl na recyklovaném odpadu přitom má papírový kartón, a to cca 63 %.

Aktivity na cestě k lepšímu zítřku

ISO

Jako jedni z prvních jsme získali ISO 50001

Díky  moderním  technologiím,  a  především  šetrnému  zacházení  se  zdroji energie  jsme  po  náročném  auditu  získali  pro  všechny  naše  budovy,  tedy všechny prodejny, logistická centra i centrálu, certifikát ISO 50001. Jsme jedním z prvních řetězců, který tato náročná kritéria v oblasti řízení spotřeby energií splnil.

fotovoltajky

Instalace fotovoltaických zařízení

Začali jsme s instalací fotovoltaických systémů na střechách svých prodejen. V první vlně přibyly fotovoltaické panely na prodejnách Lidl v Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Mostě, Neratovicích, Průhonicích, Strakonicích, Zdibech a Zlíně. Výstavba byla spolufinancována z evropských fondů.