prodejna

Ochrana soukromí

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ (účinné od 24. 6. 2019)

Vážení,

společnost Lidl Česká republika v.o.s. („společnost Lidl“) si velmi váží Vaší důvěry a klade důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Veškeré zpracování osobních údajů provádí společnost Lidl výlučně v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).

V tomto prohlášení o ochraně soukromí naleznete detailní popis zpracování Vašich osobních údajů, která společnost Lidl provádí, a to v rozsahu stanoveném v čl. 13 a 14 GDPR. Pro jednodušší a rychlejší vyhledání požadované informace můžete využít níže uvedeného interaktivního obsahu s rychlým přechodem do požadované sekce.

1. Zpracování protokolových souborů

 1.1.1. Při Vaší návštěvě webových stránek společnosti Lidl (např. www.lidl.cz / www.lidl-shop.cz / www.lidl-service.com / www.kuchynelidlu.cz / https://kariera.lidl.cz/ https://www.realestate-lidl.cz - apod.) dochází k vytvoření a zpracování tzv. protokolových souborů. Tyto se skládají z níže uvedených údajů, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje, a které zašle na server webových stránek společnosti Lidl prohlížeč použitý v koncovém zařízení, kterým jste webové stránky navštívili. Jedná se o následující údaje:

údaj o webové stránce, z níž jste webovou stránku společnosti Lidl navštívili;
údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek;
údaj o datu a času přístupu;
údaj o názvu a URL zobrazeného souboru;
údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referer);
údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením a označení poskytovatele připojení.
1.1.2. Pokud jste ve svém prohlížeči, popř. operačním systému nebo v jiném nastavení Vašeho koncového zařízení udělili souhlas s takzvanou geografickou lokalizací, je tato funkce používána výhradně k tomu, aby Vám mohly být nabídnuty individuální služby ve vztahu k Vaší aktuální poloze (např. služba nalezení nejbližší prodejny).

1.1.3. Účel zpracování protokolových souborů společností Lidl spočívá v:

zajištění bezproblémového vzniku připojení na webové stránky společnosti Lidl;
zajištění komfortního užívání webových stránek/aplikací společnosti Lidl; a
vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.
1.1.4. Právní důvod zpracování protokolových souborů představují oprávněné zájmy společnosti Lidl (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

1.1.5. Dobu zpracování protokolových souborů stanovila společnost Lidl s ohledem na sledované účely na 1 měsíc. Po uplynutí této doby dojde k automatickému smazání celého protokolového souboru, vč. případných osobních údajů. Údaje o geografické lokalizaci Vašeho koncového zařízení, pokud jste s jejich zpracováním souhlasili, budou automaticky vymazány ihned po opuštění webových stránek společnosti Lidl.

2. Zpracování osobních údajů v rámci e-shopu

2.1. Obecné informace

2.1.1. Společnost Lidl provozuje e-shop, který je dostupný na webové stránce www.lidl-shop.cz („E-shop“), v němž si můžete zakoupit zboží, a to jak po předchozí registraci, tak i bez registrace.

2.1.2. V souvislosti s jednotlivými kroky nákupu v E-shopu (např. registrací, nákupem zboží, získáváním zpětné vazby o realizovaném nákupu atd.) bude společnost Lidl zpracovávat Vaše osobní, jak je popsáno dále.

2.2. Zpracování osobních údajů v rámci uživatelského účtu

2.2.1. Za účelem pohodlného a rychlejšího nákupu si můžete v E-shopu, po zadání e-mailové adresy a hesla, zřídit uživatelský účet a v něm vyplnit (a měnit) své identifikační a kontaktní údaje. Díky tomu pak nebudete muset tyto své osobní údaje vyplňovat při každém jednotlivém nákupu v E-shopu.

2.2.2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů v rámci uživatelského účtu je zjednodušení a zrychlení následného uzavírání jednotlivých kupních smluv na zboží zakoupené v E-shopu.

2.2.3. Právní důvod tohoto zpracování Vašich osobních údajů pak spočívá v tzv. plnění smluvní povinnosti či úkonech směřujících k uzavření smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

2.2.4. Doba zpracování Vašich osobních údajů v rámci uživatelského účtu je stanovena v souladu s účelem zpracování tak, že osobní údaje uvedené v rámci uživatelského účtu bude společnost Lidl zpracovávat do doby, než svůj uživatelský účet zrušíte, anebo o jeho zrušení požádáte společnost Lidl.

2.3. Zpracování osobních údajů v rámci koupě zboží v E-shopu

2.3.1. Při koupi zboží v E-shopu bude společnost Lidl zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje, stejně jako údaje o nakoupeném zboží a o způsobu platby a dopravy.

2.3.2. V případě, že budete v E-shopu nakupovat alkoholické nápoje či tabákové výroky bude společnost Lidl zpracovávat také údaj o Vašem věku, aby splnila povinnosti vyplývající pro ni z právních předpisů.

2.3.3. Účelem zpracování Vašich osobní údajů při koupi zboží v E-shopu je:

uzavření a splnění kupní smlouvy na zboží, vč. jeho dodání; a
v případě údaje o věku splnění povinnosti stanovené společnosti Lidl jakožto prodejci alkoholických nápojů a tabákových výrobků právními předpisy.
2.3.4. Právní důvod tohoto zpracování osobních údajů tak spočívá v plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a v případě zpracování údaje o věku v plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

2.3.5. Vaše osobní údaje předá společnost Lidl smluvnímu přepravci jakožto zpracovateli ve smyslu GDPR, aby Vám mohl objednané zboží doučit.

2.3.6. Doba zpracování Vašich osobních údajů byla stanovena s ohledem na sledované účely v délce 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje smazány, pokud nevznikne potřeba jejich uchování pro jiné účely, např. ochranu práv společnosti Lidl z případného sporu, anebo platné a účinné právní předpisy nestanoví delší lhůty pro uchování těchto osobních údajů.

2.4. Zpracování osobních údajů při odstoupení od smlouvy u zboží zakoupeného v E-shopu

2.4.1. V případě, že odstoupíte od kupní smlouvy na zboží zakoupené v E-shopu, bude společnost Lidl zpracovávat Vaše identifikační, kontaktní a bankovní osobní údaje, stejně jako údaje o zboží, jehož se odstoupení od kupní smlouvy týká, které uvedete v příslušném formuláři.

2.4.2. Účel zpracování Vašich osobní údajů při odstoupení od smlouvy spočívá ve splnění povinnosti vrátit Vám uhrazenou kupní cenu za zboží, kterého se odstoupení od kupní smlouvy týká.

2.4.3. Právní důvod tohoto zpracování osobních údajů tudíž představuje plnění právní, resp. smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR), a jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

2.4.4. Doba zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy na zboží zakoupené v E-shopu byla stanovena na 90 dnů od poskytnutí údajů. Po uplynutí této lhůty budou Vaše osobní údaje automaticky vymazány.

2.5. Zpracování osobních údajů pro zjištění zpětné vazby o provedeném nákupu

2.5.1. Společnost Lidl si velmi váží názorů svých zákazníků, a proto zjišťuje prostřednictvím zpětné vazby jejich zkušenosti s nákupem v E-shopu, aby mohla příp. proces nákupu upravit tak, aby byl pro zákazníky co nejpohodlnější.

2.5.2. Za účelem zjištění Vaší spokojenosti s průběhem nákupu a celého nákupního procesu bude společnost Lidl zpracovávat Vaši e-mailovou adresu za účelem zaslání dotazníku spokojenosti v podobě obchodního sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Vyplnění dotazníku je dobrovolné.

2.5.3. Účelem zpracování Vaší e-mailové adresy je v tomto případě zájem společnosti Lidl na zjištění zkušeností a spokojenosti zákazníků s nákupem v jejím E-shopu, aby mohla provést případné úpravy svých procesů a tím zajistit i co největší spokojenost zákazníků s nákupem.

2.5.4. Právní důvod zpracování Vaší e-mailové adresy tak spočívá v oprávněných zájmech společnosti Lidl (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se tak o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

2.5.5. Doba zpracování Vaší e-mailové adresy byla nastavena s ohledem na sledovaný účel, a bude anonymizována po druhém odeslání dotazníku a následně vymazána.

3. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a zpětnou vazbou při vyhodnocení prodejen

3.1.1. Společnost Lidl zřídila zákaznický servis, prostřednictvím něhož se na ni můžete obracet se svými podněty a dotazy telefonicky, e-mailem, vyplněním kontaktního formuláře (dostupný na www.lidl.cz, www.lidl-shop.cz a www.realestate-lidl.cz), příp. prostřednictvím zásilek doručených provozovatelem poštovních služeb, anebo prostřednictvím webové aplikace společnosti Lidl pro hodnocení prodejen, v rámci níž můžete požádat, aby Vás zákaznický servis společnosti Lidl kontaktoval ve věci Vašeho hodnocení příslušné prodejny. V rámci vyřizovaní Vašeho podnětu či dotazu bude společnost Lidl zpracovávat Vaše osobní údaje, a to min. v rozsahu, v jakém jí budou osobní údaje poskytnuty.

3.1.2. Účelem zpracování Vašich osobní údajů v tomto případě tak je vyřízení Vašeho podnětu, resp. zodpovězení vzneseného dotazu, a tím zvýšení Vaši spokojenost s našimi službami a produkty.

3.1.3. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů spočívá v oprávněných zájmech společnosti Lidl (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se tak o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jako subjektu údajů.

3.1.4. Doba zpracování Vašich osobních údajů týkajících se vznesených podnětů a/nebo dotazů byla stanovena na 90 dnů od jejich vyřízení. Po uplynutí této doby budou tyto Vaše osobní údaje z našeho systému automaticky vymazány.

4. Zpracování osobních údajů v souvislostí s reklamací zakoupeného zboží

4.1.1. V souvislosti s reklamací zakoupeného zboží bude společnost Lidl zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném pro její vyřízení, tj. min. v rozsahu Vašich identifikačních a kontaktních údajů a dále údajů o reklamovaném zboží.

4.1.2. Účelem zpracování Vašich osobní údajů v tomto případě je vyřízení uplatněné reklamace, stejně jako ochrana práv společnosti Lidl.

4.1.3. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů při uplatnění reklamace tak spočívá v plnění právní povinnosti společnosti Lidl Vaši reklamaci vyřídit (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a dále v oprávněných zájmech společnosti Lidl (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jako subjektu údajů.

4.1.4. Doba zpracování osobních údajů se odvíjí doby nezbytné pro vyřízení reklamace a dále pak doby nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti Lidl.

5. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání newsletteru

5.1.1. V případě zájmu se můžete na webových stránkách společnosti Lidl přihlásit k odběru newsletteru, který společnost Lidl pro své zákazníky připravuje. Pro přihlášení k odběru newsletteru je nutné, abyste společnosti Lidl poskytli některé své osobní údaje ke zpracování, a to min. v rozsahu své e-mailové adresy.

5.1.2. Abychom se přesvědčili, že při zadávání e-mailové adresy nedošlo k žádným chybám, používáme takzvaný postup dvojího potvrzení (double-opt-in), kdy je po zadání Vaší e-mailové adresy do přihlašovacího pole na tuto e-mailovou adresu zaslán potvrzovací odkaz, a teprve až kliknete na tento potvrzovací odkaz, dojde k zařazení Vaší e-mailové adresy do našeho rozdělovníku pro zasílání newsletteru.

5.1.3. Souhlas se zasíláním newsletteru udělený po 24. 6. 2019 se vztahuje také na vytváření personalizovaných profilů vytvořených na základě vašehoVašeho uživatelského chování na webových stránkách, v aplikacích a/nebo newsletteru společnosti Lidl a/nebo v zasílaném newsletteru, bude Vám zasílán personalizovaný newsletter s nabídkami zboží,. Personalizované profily jsou tvořeny zejména informací o tom, na které by pro vás měl být dle vyhodnocení vašeho personalizovaného profilu nejzajímavějšíčásti webových stránek, aplikace či newsletteru jste se zdržovali a které v nich obsažené odkazy jste použili. Tímto postupem budou vytvářeny uživatelské profily, které budou přiřazeny k Vašemu jménu či e-mailové adrese, abychom Vás mohli následně oslovit s naší nabídkou v podobě newsletterů, webové a tištěné reklamy, která bude co nejvíce odpovídat Vašim osobním požadavkům.

5.1.4. Účelem zpracování Vašich poskytnutých osobní údajů je v tomto případě přímý marketing v podobě zasílání newsletteru.

5.1.5. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů pak spočívá ve Vašem souhlas se zasíláním newsletteru (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), který vyjadřujete přihlášením k odběru newsletteru společnosti Lidl. Tento souhlas se zasíláním newsletteru a vytváření personalizovaných uživatelských profilů můžete kdykoli, s účinky do budoucna, odvolat, a to způsobem uvedeným v bodě 13.2, příp. kliknutím na odkaz, který naleznete zde a dále na konci každého zaslaného newsletteru.

5.1.6. Doba zpracování osobních údajů se odvíjí od uděleného souhlasu a poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány do doby, než svůj souhlas odvoláte.

6. Zpracování osobních údajů v souvislosti se spotřebitelskými soutěžemi

6.1.1. V případě, že se budete účastnit spotřebitelské soutěže, které pro své zákazníky pořádá společnost Lidl, bude společnost Lidl zpracovávat Vaše osobní údaje v poskytnutém rozsahu, min. však v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže. Bližší podmínky zpracování osobních údajů jsou vždy uvedeny v pravidlech každé jednotlivé soutěže.

6.1.2.  Účelem zpracování Vašich osobní údajů je v takovémto případě realizace příslušné soutěže a s ní spojená propagace společnosti Lidl jakožto jejího pořadatele.

6.1.3. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů pak spočívá v plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) ze smlouvy, která vznikne Vaší účastí v soutěži mezi společností Lidl a Vámi jakožto účastníkem soutěže. Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

6.1.4. Doba zpracování osobních údajů je stanovena v pravidlech každé konkrétní soutěže.

7 . Zpracování osobních údajů v rámci obchodního vztahu se smluvními partnery

7.1.1. V rámci obchodní spolupráce je nezbytné, aby společnost Lidl zpracovávala některé osobní údaje smluvních partnerů (fyzických osob podnikajících), jejich kontaktních osob smluvních partnerů (právnických osob a/nebo fyzických podnikajících osob) či osob podílejících se na navázání a realizaci smluvního vztahu. Zpracovávány mohou být (některé) následující kategorie osobních údajů:

identifikační osobní údaje (např. jméno, příjmení, zastávaná pozice, datum narození apod.);
kontaktní osobní údaje (např. adresa zaměstnavatele, služební mobilní telefonní číslo či e-mailová adresa apod.);
údaje dokládající zápisy ve veřejných rejstřících (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku apod.);
údaje o průběhu smluvního vztahu (např. splatnost apod.);
údaje o vlastnické struktuře smluvního partnera;
fotografie a kamerové záznamy (např. z dodávky zboží apod.);
ostatní údaje související se smluvním vztahem (např. Compliance podněty týkající se možného porušení právních předpisů apod.).
7.1.2. Osobní údaje bude společnost Lidl získávat od Vás a samotných smluvních partnerů a v odůvodněných případech také od třetích osob (např. finančních úřadů či oznamovatelů případných Compliance podnětů apod.)

7.1.3. Účel zpracování Vašich osobní údajů spočívá v tomto případě v:

navázání a realizaci smluvního vztahu; (např. uzavření kupní smlouvy na dodávky potravin či jiných produktů / uzavření smlouvy o poskytování služeb / uzavření kupní smlouvy o prodeji dárkových karet Lidl apod.);
plnění povinnosti stanovených společnosti Lidl právními předpisy (např. ve spojení s právními předpisy na zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti apod.); a
ochraně oprávněných zájmů společnosti Lidl (např. uplatnění právních nároků ze smluvního vztahu, kontrola vstupu do prostor společnosti Lidl při jednáních apod.).
7.1.4. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů společností Lidl pak spočívá v:

plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); a
oprávněných zájmech společnosti Lidl (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů, jelikož bez znalosti Vašich osobních údajů by společnost Lidl nemohla výše uvedených účelů dosáhnout

7.1.5. Vaše osobní údaje bude společnost Lidl pro výše uvedené účely zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k jejich dosažení. Doba zpracování vychází zejména z příslušných právních předpisů, jako je zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty či zákon o daních z příjmů.

8. Zpracování osobních údajů v rámci řešení škodních událostí

8.1.1. Ačkoliv se společnost Lidl snaží takovým situacím předcházet a v co možná nejvyšší míře je omezit, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům společnosti Lidl určitá škoda (jde například o škodu způsobenou vadnými výrobky nebo o škodu, kterou zákazníci utrpí na některé z prodejen společnosti Lidl).

8.1.2. V rámci řešení škodní události musí společnost Lidl zpracovávat osobní údaje poškozených osob, svědků a škůdců, a to min. v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů.

8.1.3. Účel zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě spočívá ve vyřešení škodní události, tj. objasnění škodního průběhu, identifikaci škůdce, stanovení výše škody a případné náhrady škody.

8.1.4. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů společností Lidl pak spočívá v:

plnění právní povinnosti spočívající v náhradě způsobené škody, pokud bude společnost Lidl  za škodu odpovědná (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
oprávněných zájmech společnosti Lidl na náhradu škody, která ji byla způsobena (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
S ohledem na právní důvody zpracování Vašich osobních údajů se tak jedná o zpracování, které není vázané na Váš souhlas, jakožto subjektu údajů.

8.1.5. Společnost Lidl bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro výše uvedený účel po dobu nezbytně nutnou k jeho dosažení, pokud nevznikne potřeba je zpracovávat pro jiné účely (např. pro potřeby soudního řízení, tj. pro další oprávněné zájmy společnosti Lidl).

9. Zpracování osobních údajů zástupců sdělovacích prostředků

9.1.1. Zástupci sdělovacích prostředků se mohou, v souvislosti s výkonem svého povolání, obracet na společnost Lidl se svými dotazy, a to zejména prostřednictvím e-mailové adresy media@lidl.cz. Společnost Lidl bude dotazy, vč. dobrovolně poskytnutých osobních údajů (identifikační osobní údaje a oblast zájmu příslušného zástupce sdělovacích prostředků) zpracovávat.

9.1.2. Účel zpracování těchto Vašich osobních údajů spočívá v:

zodpovězení vzneseného dotazu; a
evidenci kontaktů zástupců sdělovacích prostředků společností Lidl pro případy, kdy bude potřebovat jejich prostřednictvím sdělit veřejnosti významné skutečnosti (např. stažení určitého výrobku apod.).
9.1.3. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů pak s ohledem na výše uvedené účely spočívají v:

plnění smluvní povinnosti založené Vaším dotazem pro účel vyřízení dotazu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); a
oprávněných zájmech společnosti Lidl na komunikaci s veřejností v případě vedení evidence kontaktů zástupců sdělovacích prostředků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
S ohledem na právní důvody zpracování Vašich osobních údajů se tak jedná o zpracování, které není vázané na Váš souhlas, jakožto subjektu údajů.

9.1.4. Osobní údaje zpracovávané pro vyřízení Vašeho dotazu budou zpracovávány po dobu 90 dnů a následně automaticky anonymizovány. Vaše osobní údaje vedené v evidenci pro komunikaci s veřejností budou zpracovávány po dobu Vaší aktivní komunikace se společností Lidl a následně po uplynutí 2 let od ukončení aktivní komunikace vymazány.

10 . Cookies soubory a zpracování osobních údajů/ Google Anlatics / Targeting a RE-targeting

10.1. Obecné informace

10.1.1. Společnost Lidl používá na svých webových stránkách tzv. cookies soubory. Jedná se malé textové soubory, které se při návštěvě webových stránek uloží do Vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu apod.), a toto nijak nepoškodí. V cookies souborech se ukládající informace spojené s Vašim koncovým zařízením, které bylo použito pro zobrazení webových stránek.

10.1.2. Ačkoli cookies soubory neumožňují identifikaci konkrétního uživatele koncového zařízení, přesto mohou být za určitých podmínek považovány za osobní údaj ve smyslu GDPR. Z tohoto důvodu uplatňuje společnost Lidl na nakládání s těmito soubory stejná pravidla, jako pro nakládání s osobními údaji.

10.1.3. Společnost Lidl využívá jednak tzv. SESSION COOKIES, které pomáhají rozpoznat, že jste již některé stránky společnosti Lidl navštívili, příp. že jste se již přihlásili do svého uživatelského účtu v  E-shopu. Session cookies jsou automaticky vymazány poté, co webovou stránku společnosti Lidl opustíte.

10.1.4. Dále využívá společnost Lidl tzv. DOČASNÉ COOKIES, které se na Vašem koncovém zařízení uloží po stanovenou dobu a umožní společnosti Lidl při Vaší další návštěvě webových stránek rozpoznat, že jste v minulosti tyto webové stránky již navštívili a jaká nastavení jste provedli, vč. zboží, které jste vložili do košíku E-shopu. Cílem těchto cookies souborů je zjednodušení a zpříjemnění Vašeho pohybu po webových stránkách společnosti Lidl.

10.1.5. Cookies soubory používá společnost Lidl pro následující účely:

statistické vyhodnocení návštěvnosti svých webových stránek;
optimalizace svých webových stránek;
zefektivnění nabídky produktů společnosti Lidl zobrazováním personalizované reklamy odvozené od chování uživatele na webové stránce, příp. aplikaci či newsletteru.
10.1.6. S ohledem na uvedené účely spočívá právní důvod zpracování těchto osobních údajů v oprávněných zájmech společnosti Lidl (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

10.1.7. Přehled cookies souborů používaných společností Lidl na jejích webových stránkách, spolu s dalšími relevantními informacemi (např. o délce uložení) naleznete v zásadách používání cookie souborů.

10.1.8. Ukládání cookies souborů do Vašeho koncového zařízení můžete obecně, s platností pro všechny společností Lidl používané cookies soubory, zamezit následujícími způsoby:

změnou nastavení Vašeho prohlížeče dle návodu uvedeného v zásadách používání cookies souborů; nebo
vznesením námitky u společnosti Lidl způsobem uvedeným v bodě 13.9 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.
10.1.9. Zamezení ukládání cookies souborů do Vašeho koncového zařízení může vést k tomu, že nebudete moci využívat některé funkce webové stránky v plném rozsahu. Pokud máte zřízený zákaznický účet a jste přihlášeni, budou informace uložené v  cookies souborech, přiřazeny i k Vašemu zákaznickému účtu. 

10.2. Google Analytics

10.2.1. K optimalizaci webových stránek používá společnost Lidl analytický nástroj Google Analytics, vyvinutý a provozovaný společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

10.2.2. Google analytics analyzuje chování uživatelů webových stránek, a to prostřednictvím pseudonymizovaných profilů, které vytváří na základě cookies souborů, jež shromažďují následující údaje:

typ/verze prohlížeče;
použitý operační systém;
referer URL (předchozí navštívená stránka);
název počítače hostitele, ze kterého byl učiněn přístup (IP adresa);
čas dotazu na server.
10.2.3. Společnost Lidl používá v nástroji Google Analytics tzv. maskování IP adres, kdy je IP adresa shromažďována již ve zkráceném formátu, a tudíž je znemožněna jakákoli identifikace uživatele koncového zařízení.

10.2.4. Údaje, které vytvoří cookies soubory, jsou k analýze nástrojem Google Analytics zaslány na server společnosti Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google nepropojuje IP adresu obsaženou v cookies souborech s žádnými jiným údaji, které má k dispozici.

10.2.5. Doba zpracování cookies souborů v rámci nástroje Google Analytics je nastavena na 14 měsíců. Následně dojde k jejich automatickému vymazání. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s nástrojem Google Analytics naleznete na internetových stránkách Google Analytics.     

10.2.6. Ukládání cookies souborů pro nástroj Google Analytics můžete zamezit následujícími způsoby:

postupem uvedeným v bodě 10.1.8 výše;
stáhnutím a instalací tohoto doplňku prohlížeče; nebo
zejména v případě mobilních zařízení kliknutím na tento odkaz, čímž dojde ke stažení tzv. opt-out cookie souboru, který zabrání budoucímu shromažďování cookies souborů na webových stránkách společnosti Lidl (tento opt-out cookie soubor funguje pouze v prohlížeči, jehož prostřednictvím byl stažen).
10.3. Targeting

10.3.1. Společnost Lidl dále využívá k analýze a testování svýchcookies soubory pro tzv. targeting, tedy optimalizaci webových stránek a na nich zobrazovaných reklam

10.3.2. K tomuto účelu využívá společnost Lidl software Kameleoon, vyvinutý společností SAS Kameleoon, se sídlem 12 rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paříž, Francie („SAS Kameleoon“).

10.3.3. Software Kameleoon slouží k tzv. A/B-testování a personalizaci webových stránek, kdy jsou různým skupinám uživatelů znázorněny odlišné verze webových stránek a jejich chování následně analyzováno a výsledky využity pro jejich personalizaci

10.3.4. Analýza prostřednictvím software Kameleoon probíhá pomocí cookies souborů, které identifikují koncová zařízení uživatelů a přiřadí jim interní označení (tzv. ID). IP adresy shromažďované cookies sobory jsou před uložením zkráceny a tím je vyloučena identifikace uživatelů koncových zařízení. Pomocí tzv. tracking pixelu umístěného na webové stránce jsou pak příslušnému ID přiřazeny údaje o užívání webové stránky a uloženy. Analýza údajů spojených s ID pak probíhá v agregované podobě vylučující jakoukoli zpětnou vazbu na konkrétního uživatele koncového zařízení.

10.3.5. Příjemcem údajů shromážděný soubory cookies bude společnost SAS Kameleoon. Společnost SAS Kameleoon nepropojuje IP adresu obsaženou v cookies souborech s žádnými jiným údaji, které má k dispozici.

10.3.6.Více informací o cookies souborech využívaných pro targetingové technologie, včetně doby jejich uchovávání, naleznete našich zásadách používání cookie souborů.

10.3.7. Ukládání cookies souborů pro software Kameleoon můžete zamezit následujícími způsoby:

postupem uvedeným v bodě 10.1.8 výše; nebo
kliknutím na následující odkaz https://www.lidl.cz/cs/index.htm - kameleoonOptout=true.
10.4. Re-targeting

10.4.1. Společnost Lidl využívá dále re-targetingové technologie různých poskytovatelů, které pracují s cookies soubory, a na jejichž základě vytvářejí pseudonymizované profily Vašeho uživatelského chování. Tyto uživatelského profily nejsou spojovány s žádnými osobními údaji a neumožňují identifikaci uživatele koncového zařízení. Pomocí příslušného algoritmu je pak odhadnuto, jaké produkty by Vás mohly zajímat, a tyto Vám budou formou reklamních bannerů zobrazeny na webových stránkách našich partnerů.

10.4.2. Společnost Lidl v současné době používá následující re-targetingové a retargetingové technologie na svých webových stránkách:

GLAMI PIXEL od společnosti Inspigroup s.r.o. (více k ochraně osobních údajů u této technologii naleznete na https://www.glami.cz/info/privacy/ a https://www.glami.cz/info/cookies/);
ZBOŽÍ.CZ od společnosti Seznam.cz, a.s. (více k ochraně osobních údajů u této technologii naleznete na https://onas.seznam.cz/cz/ochrana-udaju/ochrana-zbozi/);
CRITEO od společnosti Criteo SA (více k ochraně osobních údajů u této technologie naleznete na https://www.criteo.com/privacy/).
FACEBOOK PIXEL v nerozšířené verzi od společnosti Facebook Inc., který je tvořen JavaScriptem, jež nám pomáhá porozumět Vašemu zájmu na našich webových stránkách a následně Vám díky tomu také nabídnout na webových stránkách společnosti Facebook Inc. produkty, které pro Vás budou zajímavé (více informací k fungování webové stránky společnosti Facebook Inc. naleznete na https://www.facebook.com/about/privacy. Facebook Pixel funguje jako tzv. pseudonym, tzn. že jeho pomocí nelze určit Vaši osobu.
10.4.3. Více informací o cookies souborech využívaných pro re-targetingové a retargetingové technologie, včetně doby jejich uchovávání, naleznete našich zásadách pro používání cookiescookie souborů.

10.4.4. Ukládání cookies souborů, a tím i personalizaci reklamy prostřednictvím targetingových a retargetingových technologií, můžete zabránit následujícími způsoby:

postupem uvedeným v bodě 10.1.8 výše;
kliknutím na tlačítko zobrazené v každém reklamním banneru (např. „i“), čímž se dostanete na webovou stránku prodejce inzerovaného zboží, kde Vám bude nabídnuta možnost deaktivace („opt-out“), která zamezí do budoucna zobrazovaní bannerů příslušného poskytovatele na Vašem koncovém zařízení; nebo
zakázáním zobrazování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům na webových stránkách členů samosprávné asociace European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles/), včetně společnosti Lidl, a to prostřednictvím tzv. preferenčního manažera dostupného na webové stránce http://www.youronlinechoices.com/, který do Vašeho koncového zařízení instaluje tzv. „opt-out“ cookie soubor.
11. Zpracování osobních údajů na sociálních sítích

11.1. Obecné informace

11.1.1. Společnost Lidl využívá pro účely komunikace s veřejností také sociální sítě, a to formou zřízení a provozu svých stránek na těchto sociálních sítích a dále implementací pluginů těchto sociálních sítí do svých webových stránek.

11.1.2. V rámci sociálních sítí dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a to jejich provozovateli. V těch oblastech sociálních sítí, které může společnost Lidl ovlivnit pomocí nastavení parametrů, je společnost Lidl považována spolu s provozovatelem příslušné sociální sítě za tzv. společného správce ve smyslu čl. 26 GDPR.

11.1.3. Společnost Lidl nemá žádný vliv na zpracování osobních údajů provozovateli jednotlivých sociálních sítí a ani jí není znám rozsah tohoto zpracování. Nelze tak vyloučit, že provozovatelé sociálních sítí nevyužívají metody webtrackingu, nevytvářejí personalizované profily vašeho chování apod. Více informací ke zpracování osobních údajů příslušným provozovatelem sociální sítě naleznete v  podmínkách užití příslušné sociální sítě či podmínkách ochrany osobních údajů. Odkazy na webové stránky obsahující tyto dokumenty naleznete v bodě 12.2 níže.

11.1.4. Účel zpracování Vašich osobních údajů spočívá v tomto případě v zajištění komunikace společnosti Lidl s veřejností.

11.1.5. Právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedený účel pak spočívá v oprávněných zájmech společnosti Lidl  (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Jedná se tak o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

11.1.6. Společnost Lidl nebude Vaše osobní údaje nijak uchovávat a ani zpracovávat. Informace o době zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem příslušného pluginu nejsou společnosti Lidl k dispozici.

11.2. Zpracování osobních údajů na Fanpages společnosti Lidl

11.2.1. Společnost Lidl zřídila a provozuje Fanpages na následujících sociálních sítích:

Facebook, dostupné na https://www.facebook.com/lidlcesko/

YouTube, dostupné na https://www.youtube.com/user/LIDLCeskaRepublika

Instagram, dostupné na https://www.instagram.com/lidlcz/


11.2.2. V rámci používání Fanpages dochází ke zpracování osobních údajů, a to jak společností Lidl, tak také provozovatelem samotné sociální sítě. Společnost Lidl a provozovatel příslušné sociální sítě tak zpracovávající osobní údaje jako tzv. společní správci (více viz bod 12.2 níže).

11.2.3. Osobní údaje, které umístíte na některou Fanpage společnosti Lidl (jako např. komentáře / videa P obrázky / veřejné zprávy apod.), zpracovává společnost Lidl formou jejich sdílení na této Fanpage, a to výlučně za účelem komunikace s veřejností.

11.2.4. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů tak představují oprávněné zájmy společnosti Lidl (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se tak o zpracování osobních údajů, které není vázané na souhlas subjektů údajů.

11.2.5. Společnost Lidl bude Vaše osobní údaje na příslušné Fanpage zpracovávat po dobu, než bude příslušný příspěvek odstraněn Vámi či společností Lidl.

11.2.6. V případě, že společnost Lidl bude prostřednictvím své Fanpage realizovat spotřebitelskou soutěž, bude zpracování osobních údajů účastníků soutěže prováděno dle pravidel uvedených v bodě 6 výše.

11.3. Užívání sociální pluginů

11.3.1. Společnost Lidl umístila na své webové stránky pluginy třetích stran, pomocí nichž můžete sdílet obsah webových stránek se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o pluginy následujících sociálních sítích:

Facebook;
YouTube;
Instagram; a
LinkedIn.
11.3.2. Pluginy sociálních sítí jsou společností Lidl do webových stránek zakomponovány tzv. metodou dvojího kliknutí, aby byli návštěvníci webových stránek co nejvíce chráněni. Díky této metodě nejsou Vaše osobní údaje předávány provozovateli příslušného pluginu automaticky, jakmile na webovou stránku vstoupíte, ale až poté, co plugin aktivujete.

 11.3.3. K aktivaci pluginu dojde, jakmile na něj kliknete (první klik). Dalším kliknutím na plugin již dojde k jeho využití, tj. např. odeslání tweetu či „liku“. Aktivaci můžete kdykoli opět zrušit, což však nebude mít vliv na již realizované předání Vašich osobních údajů.

11.3.4. V případě, že u provozovatele příslušného pluginu máte zřízen uživatelský účet a jste v něm v době kliknutí na plugin na webové stránce společnosti Lidl přihlášeni, budou Vaše osobní údaje přiřazeny provozovatelem pluginu přímo tomuto Vašemu uživatelskému účtu.

11.3.5. Společnost Lidl nebude Vaše osobní údaje nijak uchovávat a ani zpracovávat. Informace o době zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem příslušného pluginu nejsou společnosti Lidl k dispozici.

12. PŘÍJEMCI VAŠICH osobních údajů

12.1. Zpracovatelé

12.1.1. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být zpracovatelé, které společnost Lidl, na základě čl. 28 GDPR, pověří jejich zpracováním. Takovýmito příjemci jsou zejména jiné společnosti z podnikatelské skupiny Schwarz, do které náleží i společnost Lidl.

12.2. Společní správci

12.2.1. Jak uvedeno v bodě 11 výše, je společnost Lidl v určitých případech společným správcem Vašich osobních údajů s provozovateli sociálních sítí, a sice:

v případě sociální sítě Facebook se společností Facebook Inc., se sídlem 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Více informací k podmínkám užití sociální sítě Facebook a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zejména na následujících odkazech:
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
v případě sociální sítě YouTube se společností YouTube, LLC, se sídlem 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google. Více informací k podmínkám použití služby Youtube a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zejména na následujících odkazech:
https://www.youtube.com/t/terms
https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
v případě sociální sítě Instagram se společností Instagram Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Více informací k podmínkám použití služby Instagram a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zejména na následujících odkazech:
https://help.instagram.com
v případě sociální sítě LikedIn se společností LinkedIn Corporation, se sídlem 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA. Více informací k podmínkám použití služby LinkedIn a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zejména na následujících odkazech:
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
12.2.2. Rádi bychom Vás informovali, že provozovatelé jednotlivých sociálních sítích mohou využívat trackovací nástroje a vytvářet personalizované profily. Toto zpracování osobních údajů je plně v odpovědnosti příslušného provozovatele sociální sítě jakožto správce osobních údajů.

12.2.3. Společným správcem Vašich osobních údajů je dále společnost Criteo SA (více k ochraně osobních údajů u této technologie naleznete na https://www.criteo.com/privacy/), jejíž retargetingovou technologii společnost Lidl využívá.

12.3. Jiní příjemci jako samostatní správci

12.3.1. V případě, že bude potřebné, abychom předali Váš podnět, dotaz, reklamaci či škodní událost našemu smluvnímu partnerovi (např. servisnímu partnerovi či výrobku, resp. dodavateli příslušného výrobku) k vyřízení, jakožto samostatnému správci Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR, učiníme tak pouze v případě, kdy nám k tomu udělíte výslovný souhlas s předáním Vašich osobních údajů.

12.4. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor

12.4.1. Společnost Lidl obecně nepředává Vaše osobní údaje příjemcům, kteří se nacházejí mimo Evropskou unii či Evropský hospodářských prostor.

12.4.2. Pokud by však měly být, ve výjimečných případech, Vaše osobní údaje předány příjemcům mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, pak tak společnost Lidl učiní pouze v případě, kdy budou splněny podmínky GDPR, tj. čl. 44 a násl. GDPR.

12.4.3. Z výše popsaných zpracování Vašich osobních údajů dochází k předání příjemcům mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor v případech popsaných pod bodybodem 10.2 (Analýza chování uživatelů na webových stránkách pomocí Google Analytics), bodem 10.4 (Targetingové a Retargetingové technologie)), a bodem 11 (Sociální sítě). Všichni tito příjemci se připojili pravidlům EU-U.S. Privacy Shields, díky čemuž poskytují dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů.

13. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

13.1. Přehled

13.1.1. Jakožto subjektu údajů ve smyslu GDPR Vám, za splnění podmínek předvídaných v GDPR, naleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů následující práva:

právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud je zpracování založeno na tomto souhlasu (viz bod 13.2 níže);
právo na přístup k osobním údajům, které o Vás společnost Lidl zpracovává (viz bod 13.3 níže);
právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných osobních údajů (viz bod 13.4 níže);
právo na výmaz osobních údajů, které o Vás společnost Lidl zpracovává (viz bod 13.5 níže);
právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (viz bod 13.6 níže);
právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (viz bod 13.7 níže);
právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (viz bod 13.8 níže);
právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (viz bod 13.9 níže); a
právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů dozorovému orgánu (viz bod 13.10 níže).
13.2. Právo odvolat udělený souhlas

13.2.1. V souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste společnosti Lidl udělili a na jehož základě společnost Lidl Vaše osobní údaje zpracovává.

13.2.2. Odvolání souhlasu můžete učinit jakýmkoli způsobem, nejlépe poštovní zásilkou či e-mailem adresovanými společnosti Lidl jakožto správci osobních údajů na kontaktní údaje uvedené níže v bodě 14.

13.2.2. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

13.3. Právo na přístup k osobním údajům

13.3.1. V souladu s čl. 15 GDPR máte právo získat od společnosti Lidl jakožto správce osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracovává.

13.3.2. Pokud bude společnost Lidl Vaše osobní údaje zpracovávat, pak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, a také k informacím:

o účelech, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
o kategoriích Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;
o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny;
o plánované době, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
o skutečnosti, že Vám náleží právo požadovat opravu, výmaz a/nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
o právu podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu;
o zdrojích osobních údajů, pokud je společnost Lidl nezískala od Vás;
o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a pokud ano, pak také informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích, které takovéto zpracování pro Vás může mít.
13.3.3. Pokud by společnost Lidl předávala Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se na takovéto předání vztahují.

13.4 Právo na opravu

13.4.1.  V souladu s čl. 16 GDPR Vám náleží právo na opravu nepřesných, příp. doplnění neúplných osobních údajů, které o Vás společnost Lidl zpracovává, a to bez zbytečného odkladu, kdy se o nepřesnosti, příp. neúplnosti zpracovávaných osobních údajů dozví.

13.5 Právo na výmaz

13.5.1. Dle čl. 17 odst. 1. GDPR Vám náleží právo, aby společnost Lidl, jakožto správce Vašich osobních údajů, tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazala, pokud bude dán některý z následujících důvodů:

zpracovávané osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 odst. 1 nebo 2 GDPR, přičemž v případě námitky dle čl. 21 odst. 1 GDPR nejsou dány žádné důvody, které by společnost Lidl opravňovaly k pokračování zpracovávání Vašich osobních údajů;
osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
osobní údaje musí společnost Lidl vymazat, aby splnila příslušnou právní povinnost; a/nebo
osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.
13.5.2. Pokud společnost Lidl Vaše osobní údaje zveřejnila a nyní je povinna tyto osobní údaje vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, aby zajistila informování třetích osob, které tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že si přejete, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či repliky.

13.6. Právo na omezení zpracování

13.6.1. V souladu s čl. 18 GDPR Vám náleží právo požadovat, aby společnost Lidl omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane některý z následujících případů:

popíráte přesnost Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;
zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich použití;
společnost Lidl jakožto správce Vašich osobních údajů již tyto údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Lidl jakožto správce osobních údajů převažují nad oprávněnými důvody proti zpracování Vašich osobních údajů.
13.7. Právo na přenositelnost

13.7.1. V souladu s čl. 20 GDPR Vám náleží právo získat osobní údaje, které o Vás společnost Lidl zpracovává, a které jste ji sami poskytli ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo Vám náleží pouze v případě, že:

zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu s jejich zpracováním; a
zpracování těchto Vašich osobních údajů je prováděno automatizovaně.
13.8. Obecné právo vznést námitku proti zpracování

13.8.1. V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

13.8.2. Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů se vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů, které společnost Lidl provádí za účelem svých oprávněných zájmů, tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jedná se tak o zpracování Vašich osobních údajů pro:

ochranu webových stránek společnosti Lidl v podobě zpracování protokolových souborů (viz bod 1 výše);
zjištění zpětné vazby s nákupem v E-shopu (viz bod 2.5 výše);
vyřízení Vašich dotazů a podnětů (viz bod 3 výše);
vyřízení Vašich reklamací (viz bod 4 výše);
uplatnění nároků společnosti Lidl vůči obchodním partnerům (viz bod 7 výše);
ochranu nároků společnosti Lidl při vyřizování škodních událostí (viz bod 8 výše);
komunikaci se zástupci sdělovacích prostředků (viz bod 9 výše);
analýzu chování uživatelů na webových stránkách (viz bod 10 výše) a
komunikaci s veřejností prostřednictvím sociálních sítí (viz bod 11 výše).
13.8.3. Společnost Lidl nebude Vaše osobní údaje po doručení Vaší námitky již dále zpracovávat, pokud nebudou dány oprávněné důvody, které převáží zájmy, práva či svobody odůvodňující Vaše námitky, příp. bude společnost Lidl zpracovávat Vaše osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

13.8.4. Své námitky můžete společnosti Lidl doručit jakoukoli formou, nejlépe však prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu:

digital@lidl.cz         - v případě námitek proti zpracování za účelem zpětné vazby s nákupem v E-shopu;
hotline@lidl.cz        - v případě námitek proti zpracování za účelem vyřízení Vašich dotazů, podnětů a reklamací;
nakup@lidl.cz        - v případě reklamací proti zpracování osobních údajů obchodních partnerů při uplatnění nároků společnosti Lidl;
hlaseniskod@lidl.cz - v případě zpracování osobních údajů v rámci vyřizování škodních událostí;
media@lidl.cz        - v případě námitek proti zpracování osobních údajů zástupců sdělovacích prostředků a zpracování osobních údajů v rámci sociálních sítí; a
reklama@lidl.cz     - v případě námitek proti zpracování protokolových souborů a osobních údajů v podobě cookies na webových stránkách společnosti Lidl.
13.9. Právo vznést námitku v souvislosti s přímým marketingem

13.9.1. V souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR Vám náleží právo vznést kdykoli námitky proti zpracování osobních údajů prováděnému pro účely přímého marketingu, vč. profilování. Jedná se o zpracování uvedená pod bodem 10.4 výše

13.9.2. Námitky proti zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s přímým marketingem můžete u společnosti Lidl uplatnit jakýmkoli způsobem, nejlépe však na e-mailové adrese reklama@lidl.cz.

13.9.3. Společnost Lidl nebude po doručení Vaší námitky dále Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, vč. profilování, zpracovávat.

13.10. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

13.10.1. Jakožto subjekt údajů máte právo podat dozorovému orgánu stížnost na zpracování osobních údajů prováděné společností Lidl.

13.10.2. Dozorovým orgánem pro zpracování osobních údajů prováděná společností Lidl je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

14. Kontaktní údaje

14.1 Identifikace správce osobních údajů

14.1.1. Správcem Vašich osobních údajů zpracovávaných v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí je společnost Lidl. Kontaktní údaje společnosti Lidl jsou následující:

Lidl Česká republika v.o.s.
se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5
IČO: 26178541
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 42824

14.2. Kontaktní údaje správce pro dotazy či uplatnění Vašich práv

14.2.1. S veškerými dotazy vztahující se k provozu webových stránek a E-shopu společnosti Lidl, stejně jako s uplatněním Vašich práv uvedených v čl. 11 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí se můžete na společnost Lidl obracet písemně na výše uvedené adrese, příp. e-mailem či telefonicky prostřednictvím zákaznického servisu správce, jehož kontaktní údaje naleznete na https://www.lidl.cz/cs/kontakt.htm.

14.3. Kontaktní údaje pověřence

14.3.1. Společnost Lidl ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, na něhož se můžete obracet se svými dotazy ke zpracování osobních údajů prováděných společností Lidl.
Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl je možné kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.