Lidl logo

Soutěže na sociálních sítích

Podmínky účasti v soutěži Fanoušek měsíce na FB (dále jen „Podmínky“)

Pořadatel
1.1    Pořadatelem soutěže je společnost Lidl Česká republika s.r.o., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 26178541, DIČ: CZ26178541, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 392174 (dále jen „Pořadatel“).

Pořádání Soutěže
2.1    Čas od času může Pořadatel prostřednictvím příspěvků („Příspěvky“) umístěných na svých stránkách na sociální sítí Facebook (https://www.facebook.com/lidlcesko) vyhlásit soutěž o Fanouška měsíce na FB. 
2.2    Soutěže vyhlášené prostřednictvím Příspěvků se v záležitostech, které Příspěvky výslovně neupravují jinak, řídí těmito Podmínkami. 

Termín konání soutěží
3.1    Není-li uvedeno jinak probíhá každá vyhlášená soutěž vždy od 1. dne kalendářního měsíce a končí k poslednímu dni stejného měsíce („Doba konání soutěže“).

Účastníci soutěží
4.1    Soutěží se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Účastníci“), které dosáhly 18 let. Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který bude zaslán Pořadateli například písemně na adrese sídla Pořadatele (viz bod 0 výše) či prostřednictvím e-mailové adresy socialmedia@lidl.cz.
4.2    Mezi Účastníky se zařadí každý, kdo v Době konání soutěže je na facebookové stránce Lidl Česká republika aktivní a interaguje se stránkou (vkládá komentáře, udílí emotikony) Pořadatele a/nebo splní jiné podmínky stanovené příslušným Příspěvkem pro účast v soutěži.
4.3    Účast v soutěžích není podmíněna žádným nákupem zboží. Účast v soutěžích je zdarma a Účastníkům nevyplývají z účasti v soutěžích žádné finanční ani jiné závazky vůči Pořadateli.
4.4    Každý Účastník se může stát výhercem ve 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících maximálně 4 x, nikdy však více jak 1x za 3 měsíce. 
4.5    Soutěží se lze účastnit i pod pseudonymem.

Výherci soutěží
5.1    Výherci soutěží se stávají ti Účastníci, kteří mají nejvíce interakcí za uplynulé období (tím se rozumí komentáře, emotikony nebo obojí dohromady) na facebookové stránce Pořadatele či kteří nejlépe uspějí při plnění jiných podmínek stanovených v rámci Příspěvku pro účast v soutěži (dále jen „Výherci“). V závislosti na podmínkách uvedených v Příspěvku může být Výhercem jedna či více osob. K vyhodnocení aktivity účastníků bude využita statistika z www.socialbakers.cz. Pořadatel neodpovídá za správnost těchto statistik a Účastníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že statistiky zveřejněné na www.socialbakers.cz jsou pro určení Výherců rozhodující. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění podmínek soutěže uvedených v Příspěvku jednotlivými Účastníky.
5.2    Mezi Výherce budou vždy rozděleny výhry uvedené v příslušném Příspěvku.
5.3    Každý Účastník může v rámci jedné soutěže vyhrát pouze jednou.
5.4    V případě, že se (např. z důvodu uvedení chybného kontaktu) není možno s Výhercem spojit, zaniká jeho nárok na výhru bez nároku na jakoukoli náhradu.

Výhry
6.1    Výhry jsou vždy specifikovány v příslušném Příspěvku.
6.2    Výhercům nevzniká povinnost výhry převzít.

Oznámení o výhře
7.1    Všichni Výherci budou napřed kontaktováni soukromou zprávou (dále jen „SZ“) nebo veřejným komentářem (pokud nebude možné výherce SZ kontaktovat) skrze Facebook a požádáni o potvrzení, že s výhrou souhlasí (dále jen „Oznámení o výhře“). Následně pak budou Výherci, kteří Oznámení o výhře potvrdí, oficiálně vyhlášeni v pravidelném příspěvku na hlavní facebookové stránce Pořadatele, a to do 7 dnů ode dne, kdy budou vylosováni a/nebo vybráni Pořadatelem.
7.2    Neodpoví-li Výherce Pořadateli ve lhůtě 2 dnů ode dne Oznámení o výhře, zaniká jeho nárok na výhru bez nároku na jakoukoliv náhradu a soutěž může být uzavřena bez náhradního výherce.

POZOR NA PODVODY

*v případě, že zaznamenáte pokus o podvod během soutěže, oznamte nám jej bez zbytečných odkladů.

Mějte na paměti:

  1. v případě Oznámení o výhře nejste přesměrováni na jakékoliv stránky, neklikáte na žádné odkazy
  2. Oznámení o výhře je konečné bez dalšího losování 
  3. nevyplňujete žádné dotazníky, formuláře, ankety, bankovní konta a jiné citlivé údaje
  4. k získání výhry neplatíte žádné poplatky

Vyloučení z účasti v soutěži
8.1    Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto Podmínkám nebo je poruší. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny spamy a kopírované komentáře.

8.2    Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení těch Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že při soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:
a)    použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace,
b)    účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb, a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb,
c)    účast jménem třetí osoby bez jejího vědomí.

8.3   Ze soutěže jsou vyloučeni a Účastníky se nemohou stát organizátoři soutěže a zaměstnanci z odd. marketingu Pořadatele.

8.4   Pokud je ze soutěže vyloučen Účastník, který se stal Výhercem soutěže, zaniká jeho nárok na výhru; v případě, že mu již byla poskytnuta, je povinen ji vrátit Pořadateli.
8.5  Zjistí-li nebo bude-li se Pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení těchto Podmínek ze strany Účastníka, je Pořadatel oprávněn tohoto Účastníka bez upozornění vyloučit ze soutěže.
8.6   Pořadatel si vyhrazuje právo v důvodných případech vyloučit ze soutěže jakéhokoliv Účastníka, a to například pokud se nevhodně vyjadřuje na facebookových stránkách Pořadatele.
8.7    Rozhodnutí Pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání.

Vyloučení odpovědnosti za škody
9.1    Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových a sociálních sítí a dále pak neodpovídá za škody, které vzniknou Účastníkovi účastí v soutěži, za předpokladu, že se nejedná o úmyslně způsobené škody nebo škody způsobené hrubou nedbalostí.

Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů
10.1   Soutěže vyhlášené prostřednictvím Příspěvků nejsou žádným způsobem spojeny se společnostmi provozujícími sociální sítě Facebook a Instagram (dále jen „Společnosti“), nejsou jimi organizovány ani podporovány.
10.2   Účastníci poskytují v rámci soutěží své údaje Pořadateli, jako správci stránky Pořadatele na sociální síti Facebook.
10.3   Informace získané od Účastníků v souvislosti s konáním soutěže budou použity pouze pro účely příslušné soutěže.
10.4  Za obsah soutěží není odpovědná žádná ze Společností, ale výhradně Pořadatel. Společnosti nejsou v žádném případě jakkoli spojeny s těmito soutěžemi. Jakékoli ručení ze strany Společností je proto zásadně vyloučeno.
10.5  Za Účastníky soutěže se považují všechny osoby, které jsou fanoušky facebookových stránek Pořadatele a které splňují podmínky uvedené v těchto Podmínkách (zejména bod 4.1 výše), případně jiné podmínky uvedené v rámci Příspěvku. Kdokoliv z Účastníků může kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas s účastí v soutěži a těmito Podmínkami tím, že přestane být fanouškem facebookových stránek Pořadatele, případně tím, že Pořadatele informuje, že si nepřeje se soutěže účastnit. Takové oznámení lze učinit například písemně na adrese sídla Pořadatele (viz bod 0 výše) či prostřednictvím e-mailové adresy socialmedia@lidl.cz.
10.6  Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje Účastníků, a to za účelem realizace soutěže, výběru Výherců a distribuce výher. Zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas a právním základem je oprávněný zájem Pořadatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající v marketingové podpoře Pořadatele a podpoře jeho facebookových stránek. Facebookové stránky Pořadatele jsou fanoušky sledovány dobrovolně a kdokoliv z Účastníků se může proti účasti v soutěži a souvisejícímu zpracování osobních údajů ohradit (vznést námitku) postupem dle bodu 10.5 výše. Pořadatel bude osobní údaje Účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci příslušné soutěže, dle těchto podmínek:

a)   Zpracovávané osobní údaje: ty, které Účastníci poskytnou v soutěžním komentáři Příspěvku, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, popř. Facebook ID a pseudonym na Facebooku. Pro případ, že se Účastník stane Výhercem, bude Pořadatel zpracovávat také kontaktní údaje pro účely předání výhry.
b)   Doba zpracování: po Dobu trvání soutěže a sedmi dnů od odeslání výhry Pořadatelem.
c)    Účel zpracovávání: realizace soutěže, výběr Výherců, distribuce výher.
d)   Právní základ zpracování: oprávněný zájem Pořadatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající v marketingové podpoře Pořadatele a podpoře jeho facebookových stránek.
e)    Správce osobních údajů: Pořadatel.
f)   Práva subjektů údajů: Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí Účastníkům následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u Pořadatele uplatnit jakýmkoli způsobem, zejména písemně na adrese sídla Pořadatele (viz bod 0 výše) či prostřednictvím e-mailové adresy socialmedia@lidl.cz:
•    právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Pořadatel zpracovává;
•    právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;
•    právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
•    právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
•    právo na přenositelnost osobních údajů;
•    právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
•    právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);
•    V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou Účastníci obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy ochranaosobnichudaju@lidl.cz.

10.7   Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
10.8   Pořadatel je oprávněn kdykoliv bez náhrady soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit Podmínky.
10.9   Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích. Veškeré výhry, které nebudou převzaty ani náhradním Výhercem, propadají Pořadateli. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztráty spojené s dodávkou výher. Pořadatel neodpovídá za případné vady výher.
10.10  Nárok na uplatnění výhry v soutěži nemůže Výherce převést na jiného Účastníka nebo třetí osobu. Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než mu bude poskytnuta, není oprávněn požadovat jinou výhru či její vyplacení v penzích.
10.11  Stížnosti, které se vztahují na průběh soutěže, musí být učiněny nejpozději v průběhu 14 dnů po vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Stížnosti učiněné prostřednictvím telefonu nebo stížnosti učiněné mimo termín uvedený v předchozí větě, nebudou brány v úvahu.
10.12   Podmínky se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.
10.13  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.
10.14 Podmínky jsou k dispozici přímo na facebookové stránce Pořadatele v záložce informace, a pod odkazem https://www.facebook.com/lidlcesko/about/?ref=page_internal, a zároveň jsou uloženy v písemné podobě v sídle Pořadatele.

V Praze dne 4. 1. 2022