Etický kodex

Etický kodex pro obchodní partnery

Skupina Schwarz klade při spolupráci s obchodními partnery i v celém dodavatelském řetězci velký důraz na sociální a ekologickou udržitelnost. Kodex chování pro obchodní partnery v tomto ohledu popisuje základní principy spolupráce s obchodními partnery. Principy v něm obsažené představují minimální standardy pro naše obchodní vztahy. Jeho základem jsou následující mezinárodní zásady a principy:

  • Všeobecná deklarace lidských práv
  • Global Compact (při) OSN
  • Zásady OSN pro podnikání a lidská práva
  • Úmluva OSN o právech dítěte
  • Úmluva OSN o právech žen
  • Směrnice Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní společnosti
  • Základní pracovní standardy Mezinárodní organizace práce (ILO)
  • Pařížská dohoda o změně klimatu

Je nutné dodržovat všechny zákony a jiné právní předpisy platné v zemi, kde je uskutečňována obchodní činnost, a také zásady obsažené v tomto kodexu chování. Je nutno použít vždy to ustanovení, které stanoví požadavky pro danou oblast nejpřísněji. Dále musí být zajištěno provádění a respektování norem odpovídající vnitropodnikovou metodou.

Úplatky, podplácení a jiné typy korupce jsou zakázány. Obchodní partner navíc dodržuje veškeré profesní standardy platné pro jeho obor činnosti. Pro lepší čitelnost je použit mužský rod. V žádném případě se nejedná o výraz diskriminace ostatních pohlaví.

1.    Práce


1.1. Zákaz diskriminace
Obchodní partner se nedopustí žádné formy diskriminace. Zejména nebude nikdo znevýhodňovat na základě svého věku, pohlaví, sexuální orientace, těhotenství, postižení, národnosti, etnického původu, barvy pleti, náboženského vyznání nebo světového názoru, politického přesvědčení, sociálního původu nebo rodinného stavu. K diskriminaci dochází při znevýhodňování osob na základě výše uvedených vlastností nebo jiných věcně neodůvodněných okolností. 
Rovné příležitosti žen a mužů budou zaručeny ve všech aspektech vzdělání a také osobního a profesního rozvoje.

1.2. Spravedlivé zacházení
Obchodní partner zásadně nevyužívá nucenou ani otrockou práci. Zajišťuje, aby na pracovišti nedocházelo k hrubému nebo nelidskému zacházení, zejména k sexuálnímu obtěžování, tělesným trestům, duševnímu a tělesnému nátlaku a verbálním nadávkám. Je také zakázáno zaměstnancům tímto chováním vyhrožovat.

1.3. Mzdy a pracovní doba
Obchodní partner dodržuje všechny platné zákony, předpisy a oborové standardy týkající se mezd a pracovních dob. Mzdy a další příplatky musí odpovídat přinejmenším právním předpisům dané země a standardům pro dané odvětví činnosti. Musí být jasně definovány a pravidelně a kompletně vypláceny, popř. poskytovány. Cílem je vyplácet mzdy a další příspěvky, které pokrývají životní náklady, pokud jsou zákonem stanovené minimální mzdy příliš nízké. Odpočty na věcné plnění jsou povoleny pouze v malém rozsahu a pouze v přiměřeném poměru k hodnotě věcného plnění. Obchodní partner vyplácí zákonné sociální dávky a plnění, na které mají zaměstnanci nárok podle vnitrostátního práva (např. pojistné plnění, příplatek za práci přesčas a placená dovolená).
Složení odměny musí být navíc zaměstnancům oznamováno pravidelně a srozumitelnou formou. Povinnosti, které vyplývají z pracovního poměru, musí být zaznamenány v textové podobě a zaměstnanci předány ve formě pracovní smlouvy. Obchodní partner zásadně neuplatňuje zádržné na pracovní prostředky.
Zaměstnanci nepracují déle, než je zákonem povolená pracovní doba. Musí být dodržovány zákonem stanovené dny pracovního klidu. Navíc nesmí být po zaměstnancích požadováno, aby pravidelně pracovali déle než 48 hodin týdně a včetně přesčasů déle než 60 hodin týdně. Tato práce přesčas musí být samostatně zaplacena podle vnitrostátních právních předpisů nebo kompenzována volným časem. Každý zaměstnanec má právo minimálně na jeden volný den po šesti po sobě následujících pracovních dnech.

1.4. Svoboda sdružování
Obchodní partner zaručuje zaměstnancům právo na svobodu sdružování. Zaměstnanci mají právo se v souladu s platnými právními předpisy sdružovat a také zakládat odborová sdružení, organizace nebo se k nim připojit. Zaměstnanci mají právo na kolektivní vyjednávání pro řešení zaměstnaneckých a mzdových problémů.
Disciplinární opatření proti zaměstnancům, kteří pokojně a právoplatně využívají svého práva na sdružování, nejsou dovolena.

1.5. Bezpečnost a zdraví
Obchodní partner zajišťuje bezpečné pracovní prostředí. Pracoviště a pracovní zařízení musí splňovat platné zákony a jiné právní předpisy. Jakékoli porušení základních lidských práv na pracovišti a v provozních zařízeních je zakázáno. Navíc je nutné dodržovat především požadavky požární ochrany a opatření v případě nouze.
Zejména dospívající (mladiství) nesmí být vystaveni nebezpečným, nezabezpečeným nebo nezdravým podmínkám, které mohou ohrozit jejich zdraví a vývoj. Zaměstnanci musí být pravidelně školeni v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Obchodní partner je povinen zajistit hygienicky vyhovující pracovní prostředí. Pokud obchodní partner poskytuje zaměstnancům ubytování, platí pro ně přiměřeně stejné požadavky.

Vedení společnosti musí jmenovat zástupce odpovědného za zdraví a bezpečnost zaměstnanců, který dohlíží na zavádění a dodržování zdravotních a bezpečnostních standardů na pracovišti.

1.6. Disciplinární opatření
Disciplinární opatření musí probíhat v rámci vnitrostátního práva a mezinárodně uznávaných lidských práv. Je zakázáno jakékoli nepřiměřené disciplinární opatření, jako především zadržování platu, sociálních dávek nebo dokumentů (například osobních dokladů) a zákaz opustit pracoviště.
Obchodní partner dále respektuje právo jeho zaměstnanců na výpověď.

1.7. Práce dětí a ochrana mladistvých
Obchodní partner nevyužívá práci dětí a dodržuje právní předpisy na ochranu mladistvých. Minimální věk pro zaměstnávání nesmí být nižší než věk při dokončení zákonem předepsané povinné školní docházky. Zaměstnancům nesmí být v žádném případě méně než 15 let (nebo 14 let, pokud to povolují vnitrostátní právní předpisy v souladu s Úmluvou ILO č. 138).
Je nutné dodržovat vnitrostátní předpisy a také mezinárodní normy na ochranu mladistvých. Mladiství navíc nesmějí vykonávat noční směny.

2.    Životní prostředí


2.1. Právní předpisy na ochranu životního prostředí
Obchodní partner dodržuje platné zákony a jiné právní předpisy na ochranu životního prostředí.
Provoz obchodního partnera splňuje požadavky zákona o odpadech a také předpisů k ochraně proti emisím a ochraně vody. Obchodní partner dodržuje všechny právní předpisy týkající se nebezpečných látek. To platí zejména pro skladování nebezpečných látek, manipulaci s nimi a jejich likvidaci. Zaměstnanci musí být poučeni o manipulaci s nebezpečnými látkami a materiály.

2.2. Zdroje a znečišťování životního prostředí
Pokud je to pomocí přiměřených prostředků možné, je třeba zabránit znečišťování životního prostředí nebo je alespoň snížit. Ochrana životního prostředí a klimatu a podpora biologické rozmanitosti je trvalým cílem, kterého lze dosáhnout neustálým zlepšováním úrovně ochrany prostřednictvím nepřetržitého snižování spotřeby zdrojů a minimalizováním vzniku odpadů. Obchodní partner vynakládá v tomto směru v rámci své obchodní činnosti přiměřené úsilí.
 

3.    Dodržování pravidel / Dodržování právních předpisů


3.1. Subdodavatel
Subdodavatelé, které obchodní partner pověřuje poskytováním služeb, musí dodržovat standardy odpovídající tomuto etickému kodexu. Obchodní partner má povinnost seznámit subdodavatele s obsahem tohoto etického kodexu a vyžadovat dodržování zde uvedených požadavků a standardů.

3.2. Hlášení porušování a povinnost součinnosti
Pokud se obchodní partner dozví o okolnostech, které ukazují na nezanedbatelné porušení zásad tohoto etického kodexu, musí tuto skutečnost okamžitě oznámit. Obchodní partner je povinen na požádání poskytnout písemné informace o porušení. Tyto informace musí obsahovat podrobný popis porušení, zúčastněných osob a vzniklých nebo možných důsledků tohoto porušení (např. úřední opatření). Obchodní partner poskytuje součinnost při objasňování případů týkajících se porušení.  Oznámení se provádí za současného zachování oprávněných zájmů obchodního partnera a za současného dodržování práv zaměstnanců, zejména práva na ochranu osobních údajů a na zachování obchodního tajemství. Totéž platí v případě porušení ze strany subdodavatelů obchodního partnera.
Dále je nutné zřídit podnikový interní systém hlášení porušení těchto standardů. Zaměstnanci, kteří porušení ohlásí, nesmí být z tohoto důvodu stíháni nebo jinak znevýhodněni.

3.3. Audity
Obchodní partner umožňuje kontrolu dodržování etického kodexu. Za tímto účelem poskytuje písemné informace k dotazům a umožňuje provedení auditu přímo v místě svého provozu. Pro účely příslušné kontroly umožní obchodní partner nahlédnutí do odpovídající dokumentace. Provedením auditu smí být pověřeny třetí strany (např. auditoři).
Na požádání si obchodní partner nechá subdodavateli, které pověřuje poskytováním služeb, udělit odpovídající práva ke kontrolám.

3.4. Ukončení
V případě porušení povinností obsažených v tomto etickém kodexu lze obchodnímu partnerovi poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě nebo v případě, že to vzhledem k podstatě porušení není možné, jej lze upomenout. Pokud ve stanovené lhůtě nebude zjednána náprava nebo pokud dojde k opětovnému porušení, lze smluvní vztah okamžitě ukončit. V případě opakovaných nebo závažných porušení lze smluvní vztah okamžitě ukončit rovněž bez stanovení lhůty nebo bez předchozího upomenutí. Další práva, zejména nárok na náhradu škody, tímto zůstávají nedotčena.

kodex