Principy postavení žen ve společnosti

Principy postavení žen ve společnosti

Podepsáním iniciativy OSN jsme příkladem rovných příležitostí

Závazek k rovnosti žen a mužů je pevně zakotven v naší firemní kultuře, který jsme stvrdili přistoupením k podpisu Women's Empowerment Principles, globální iniciativy OSN na podporu žen.

 • Chceme dále zvyšovat podíl manažerek na střední a vyšší úrovni řízení
 • Spoléháme se na jednotné struktury platů, které jsou založeny na objektivních kritériích, jako je odborná praxe, odborné znalosti a dovednosti
 • Požadujeme a podporujeme rovné příležitosti u našich partnerů v dodavatelském řetězci

Rovné příležitosti pro všechny

Lidl ČR svým podpisem rovněž přistoupil k této iniciativě a posouvá téma rovnosti do popředí svého hodnotového řetězce. Jsme přesvědčeni, že rovné příležitosti a rozmanitost jsou základními stavebními kameny udržitelné úspěšné společnosti. Chceme proto aktivně přispívat k postupu žen v profesním životě a tento přístup jsme ukotvili také ve svém etickém kodexu a v modelu společenské odpovědnosti. 

Co to konkrétně znamená:

 • Všichni zaměstnanci společnosti Lidl mají stejné profesní příležitosti: Např. struktura mezd je založena na objektivních kritériích, jako je odborná praxe, odborné znalosti a dovednosti, nikoli na pohlaví. Společnost také nabízí rovný přístup ke školením a možnostem dalšího vzdělávání mužům i ženám rovnou měrou.
 • Cíl, kterého chceme dosáhnout, je více žen ve vedoucích pozicích na střední a vyšší úrovni řízení. Zvláštní výzvou je sladění pracovního a rodinného života - pro muže i ženy:  aktivně proto informujeme své zaměstnance o organizačních řešeních týkajících se těhotenství, mateřství a rodičovské dovolené.
 • Pro zajištění spravedlivého pracovního prostředí vstřícného k zaměstnancům jsou v Lidlu pověřeni tzv. důvěrníci. Ti jsou kolegům k dispozici jako neutrální, nezávislé kontaktní osoby pro obecné personální záležitosti, ale také pro stížnosti na téma rozmanitosti a rovných příležitostí.
 • Kromě implementace interních opatření požadujeme rovné příležitosti od svých partnerů v dodavatelském řetězci, který jsme zveřejnili v rozšířeném dokumentu Zásady sociální a ekologické odpovědnosti o hloubkové kontrole společnosti v oblasti lidských práv a ochrany životního prostředí při nákupu zboží. V tomto dokumentu jasně uvádíme, že rovnost a spravedlnost mezi muži a ženami jsou důležitou součástí našich firemních zásad i v jejích globálních dodavatelských řetězcích.

Zásady postavení žen ve společnostech

Logo WEP

Women's Empowerment Principles (WEP) je společnou iniciativou OSN Women a OSN Global Compact založenou v roce 2015. Je to první globální iniciativa, která se konkrétně zabývá otázkou podpory a posílení postavení žen ve společnostech.

Společnosti by měly podporovat rovnost žen a mužů na základě sedmi zásad:

 1. Zavedení genderově rovné firemní kultury
 2. Spravedlivé zacházení se všemi muži a ženami ve firmě - dodržování a prosazování lidských práv a nediskriminace
 3. Zajištění bezpečnosti a pohody všech zaměstnankyň a zaměstnanců
 4. Podpora vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje žen
 5. Podpora posílení role žen při zadávání veřejných zakázek, respektování jejich důstojnosti ve všech marketingových činnostech
 6. Podpora rovnosti prostřednictvím komunitních iniciativ a lobby
 7. Měření pokroku v rovnosti žen a mužů

Tyto dobrovolné zásady vycházejí z praxe firem a jejich cílem je podpořit společnosti při přizpůsobování stávajících nebo zavádění nových projektů a programů na podporu žen.