Lidl ČR přistoupil k podpisu Women´s Empowerment Principles, globální iniciativy OSN na podporu žen

Přistoupením k této iniciativě posouvá Lidl Česká republika téma rovnosti do popředí svého hodnotového řetězce. Společnost Lidl je přesvědčena, že rovné příležitosti a rozmanitost jsou základními stavebními kameny udržitelné úspěšné společnosti. Lidl chce aktivně přispívat k postupu žen v profesním životě a tento přístup ukotvil také ve svém etickém kodexu a ve svém modelu společenské odpovědnosti (https://spolecnost.lidl.cz/nase-odpovednost).

02.09.2020 13:00:00 | Praha

Podpis

Iniciativy WEP a Global Compact, které existují od roku 2010, jsou první celosvětovou iniciativou, která se zabývá tématem podpory a posílení postavení žen ve společnostech. Firmy by měly podporovat rovnost žen a mužů na základě těchto sedmi zásad:

1.    Zavedení genderově rovné firemní kultury 
2.    Spravedlivé zacházení se všemi muži a ženami ve firmě, dodržování a prosazování lidských práv a nediskriminace
3.    Zajištění bezpečnosti a dobrých pracovních podmínek všech zaměstnankyň a zaměstnanců
4.    Podpora vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje žen
5.    Podpora posílení role žen při zadávání veřejných zakázek, respektování jejich důstojnosti ve všech marketingových činnostech
6.    Podpora rovnosti prostřednictvím komunitních iniciativ a lobbyingu
7.    Měření pokroku v rovnosti žen a mužů

Tyto dobrovolné zásady vycházejí z praxe firem a jejich cílem je podpořit společnosti při přizpůsobování stávajících nebo zavádění nových projektů a programů na podporu žen. V Lidlu v této chvíli již mnohé ze zásad stanovených ve WEP realizujeme, nicméně podpisem této iniciativy jsme se zavázali pro další rozvoj této oblasti v rámci naší strategie udržitelnosti. Souvisí to především s vysokým podílem žen v naší společnosti (v roce 2019 to bylo 75 %). Všichni zaměstnanci společnosti Lidl mají stejné profesní příležitosti: Např. struktura mezd je založena na objektivních kritériích, jako je odborná praxe, odborné znalosti a dovednosti, nikoli na pohlaví. Společnost také nabízí rovný přístup ke školením a možnostem dalšího vzdělávání mužům i ženám rovnou měrou. Cílem, kterého chce Lidl dosáhnout, je více žen ve vedoucích pozicích na střední a vyšší úrovni řízení. Zvláštní výzvou je sladění pracovního a rodinného života - pro muže i ženy: Lidl proto aktivně informuje své zaměstnance o organizačních řešeních týkajících se těhotenství, mateřství a rodičovské dovolené. Pro zajištění spravedlivého pracovního prostředí vstřícného zaměstnancům jsou v Lidlu pověřeni tzv. důvěrníci. Ti jsou kolegům k dispozici jako neutrální, nezávislé kontaktní osoby pro obecné personální záležitosti, ale také pro stížnosti na téma rozmanitosti a rovných příležitostí.  Kromě implementace interních opatření požaduje Lidl rovné příležitosti od svých partnerů v dodavatelském řetězci: Lidl ČR zveřejnil také aktualizovaný a rozšířený dokument Zásady sociální a ekologické odpovědnosti  (https://www.lidl.cz/cs/letak/17-4-zasady-socalni-a-ekologicke-odpovednosti-pri-nakupu-zbozi/view/flyer/page/1) o hloubkové kontrole společnosti v oblasti lidských práv a ochrany životního prostředí při nákupu zboží. Ve stanovisku Lidl jasně uvádí, že rovnost a spravedlnost mezi muži a ženami jsou důležitou součástí firemních zásad i v jejích globálních dodavatelských řetězcích. 

Kontakt

Iveta Barabášová
media@lidl.cz

Kategorie


Sdílet

Další zprávy