global compact

UN Global Compact

Odpovědné řízení podniku

Lidl se zavázal k neustálému zlepšování sociálních a ekologických standardů v hodnotovém řetězci, který dokládá ve stanovisku o firemní hloubkové kontrole lidských práv a ochrany životního prostředí při nákupu zboží.

Lidl se mimo jiné zabývá otázkami souvisejícími s environmentálními a sociálními normami a také s lidskými právy a korupcí: V našich globálních dodavatelských řetězcích jsme například zapojeni do různých iniciativ v oblasti životních mezd a ochrany životního prostředí a našim zaměstnancům nabízíme spravedlivé a rovné pracovní podmínky.

Náš vstup do Global Compact (UNGC) - největší a nejdůležitější iniciativy pro odpovědné řízení společností na světě - se považuje za dodatečný a orientační rámec pro různé aktivity a standardy našeho závazku k udržitelnosti, které již byly vyvinuty a implementovány. Odpovědnost a udržitelnost pro nás nejsou jen slibem, ale závazným základem našich praktických akcí a klíčem k budoucímu úspěchu a růstu společnosti Lidl.

UN Global Compact

UNGC se skládá z deseti zásad odpovědné správy a řízení společností v oblasti lidských práv, pracovních norem, životního prostředí a boje proti korupci, jakož i na globálních cílech OSN v oblasti udržitelnosti. To chápeme jako další pokyny pro náš rozsáhlý závazek vůči lidem a životnímu prostředí.

CZ

Deset zásad UNGC

  • Společnosti by měly podporovat a respektovat ochranu mezinárodních lidských práv.
  • Společnosti by měly zajistit, aby se neúčastnily porušování lidských práv.
  • Společnosti by měly prosazovat svobodu sdružování a účinné uznávání práva na kolektivní vyjednávání.
  • Společnosti by se měly snažit o odstranění všech forem nucené práce.
  • Společnosti by se měly postavit za zrušení dětské práce.
  • Společnosti by se měly snažit o odstranění diskriminace v zaměstnání a zaměstnání.
  • Společnosti by se měly při řešení environmentálních problémů řídit zásadou předběžné opatrnosti.
  • Společnosti by měly podniknout iniciativy na podporu větší informovanosti o životním prostředí.
  • Společnosti by měly urychlit vývoj a šíření ekologických technologií.
  • Podniky by měly bojovat proti všem formám korupce, včetně vydírání a úplatkářství.

Společnost Lidl Stiftung jakožto součást skupiny Schwarz přistoupila k podpisu iniciativy Spojených národů Global Compact a tím se zavázala podporovat deset principů, jež navazují na Cíle udržitelného rozvoje a další cíle OSN. Plně tuto iniciativu podporujeme v rámci zapojení celé skupiny Schwarz.

Jakožto Lidl Česká republika jsme do této iniciativy zapojeni prostřednictvím naší mezinárodní centrály. Sami se nepodílíme na aktivitách místní sítě pro Global Compact.